Thông Báo
Sign In
Công văn xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (Công văn số: 6245/BTP-KTrVB ngày 23/11/2017)

12/12/2017

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 6245/BTP-KTrVB đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo . Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) chậm nhất ngày 05/12/2017.

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017

12/12/2017

Để thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hàng năm theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm việc tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kịp thời, đảm bảo chất lượng báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 theo đúng quy định tại Điều 135 và Điều 170 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (xây dựng một báo cáo chung về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL).

Công văn về việc cho ý kiến đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017

12/12/2017

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hằng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29/11/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 699/KTrVB đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào trách nhiệm rà soát của đơn vị mình:

Giấy mời Tọa đàm Đánh giá tình hình triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP

12/12/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Công văn số 5504/VPCP-PL ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ: về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các quy định của pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Đánh giá tình hình triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL”

V/v xin ý kiến đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương

12/12/2017

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo Quyết định số 180/QĐ-BTP ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Quyết định và Dự thảo Bộ tiêu chí. Nhằm bảo đảm Bộ Tiêu chí được ban hành có chất lượng, ngày 21/8/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 430/KTrVB-NC ngày 21/8/2017 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, cho ý kiến đối với Dự thảo Quyết định và Dự thảo Bộ tiêu chí.

Công văn về việc hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017 số 345/KtrVB-NC ngày 21/7/2017

12/12/2017

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 theo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 259/KTrVB-NC ngày 09/6/2017 đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, xác định các văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình tính đến hết ngày 30/6/2017.