Thông Báo
Sign In
Công văn số 316/KTrVB-RSHTH&HN V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL

17/10/2017

Để bảo đảm triển khai thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và Dự thảo Quy chế kèm theo (thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).