Thông Báo
Sign In
Về việc tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 của Bộ Tư pháp”

22/08/2018

Thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-BTP ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2018, ngày 09/7/2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có Giấy mời số 385/GM-KTrVB gửi các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 (kỳ thứ 02) của Bộ Tư pháp”.

Công văn xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (Công văn số: 6245/BTP-KTrVB ngày 23/11/2017)

22/08/2018

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 6245/BTP-KTrVB đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo . Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) chậm nhất ngày 05/12/2017.