Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017
Sign In

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017

Để thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hàng năm theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm việc tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kịp thời, đảm bảo chất lượng báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 theo đúng quy định tại Điều 135 và Điều 170 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (xây dựng một báo cáo chung về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL).

Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 và đảm bảo thống nhất với số liệu thống kê theo các biểu mẫu báo cáo thống kê về các công tác này ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, trong đó lưu ý:
a) Tại cột “Văn bản không phải là văn bản QPPL thuộc đối tượng kiểm tra” (tại biểu mẫu Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản và biểu mẫu Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền) đề nghị chỉ thống kê các văn bản theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, gồm: (1) Văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL; (2) Văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành.
b) Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của chính quyền cấp huyện và cấp xã đã được hạn chế tối đa theo Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (theo đó UBND và HĐND cấp huyện, cấp xã chỉ ban hành văn bản QPPL để quy định những vấn đề về quản lý nhà nước trong trường hợp được luật giao).  Do đó, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kiểm soát chặt chẽ số liệu thống kê và thông tin có liên quan từ các báo cáo của cấp huyện, cấp xã để phản ánh đúng tình hình xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của cấp huyện và cấp xã trong năm 2017.   
c) Đối với Danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung (nếu có) đã được phát hiện qua công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền tại bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh gửi kèm theo Báo cáo (theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) cần nêu rõ số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành; cơ quan (người) ban hành; tên văn bản; tình hình xử lý.
Đề cương gợi ý nội dung báo cáo được gửi kèm theo Công văn này (đồng thời được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: moj.gov.vn - mục Chỉ đạo điều hành). Báo cáo gửi về Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (địa chỉ: 60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.
Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị.
(Trong trường hợp cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vinh - Văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, số điện thoại: (024) 62739655 - 0975326803)./.