Công văn xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (Công văn số: 6245/BTP-KTrVB ngày 23/11/2017)
Sign In

Công văn xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (Công văn số: 6245/BTP-KTrVB ngày 23/11/2017)

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 6245/BTP-KTrVB đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo . Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) chậm nhất ngày 05/12/2017.

     Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Như vậy, năm 2018, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 thống nhất trong cả nước.
     Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và Kế hoạch kèm theo.
Bộ Tư pháp xin gửi Quý Cơ quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch kèm theo để Quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý. Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) chậm nhất ngày 05/12/2017.
     Trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62 739 658./.