Công văn về việc góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp
Sign In

Công văn về việc góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp

     Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Cục Kiểm tra văn bản đã xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp (Dự thảo Kế hoạch kèm theo). Để Dự thảo Quyết định và Dự thảo Kế hoạch được hoàn thiện hơn, ngày 31/01/2018, Cục Kiểm tra văn bản đã có Công văn số 69/KTrVB-NC gửi các đơn vị thuộc Bộ để nghiên cứu, cho ý kiến đối với các Dự thảo.
Văn bản góp ý của các đơn vị xin gửi về Cục Kiểm tra văn bản trước ngày 08/02/2018 (kèm file điện tử đến địa chỉ: lanht@moj.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện các Dự thảo, trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.
Dự thảo Quyết định và Dự thảo Kế hoạch được đăng tại mục Rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL và mục Thông báo, Trang thông tin điện tử của Cục Kiểm tra văn bản QPPL: http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/ra-soat.aspx.
Trường hợp cần trao đổi thông tin, đề nghị liên hệ: Phòng Kiểm tra văn bản khối Nội chính, số điện thoại: 024.62739658 (Đ/c Lan).
     Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./.