Công văn số 316/KTrVB-RSHTH&HN V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL
Sign In

Công văn số 316/KTrVB-RSHTH&HN V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL

Để bảo đảm triển khai thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và Dự thảo Quy chế kèm theo (thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy chế.
Văn bản góp ý của Quý đơn vị xin gửi về Cục Kiểm tra văn bản (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ: giangtt@moj.gov.vn) trước ngày 20/6/2016 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện các Dự thảo. Quá thời hạn nêu trên, nếu Quý đơn vị không có ý kiến thì xin được hiểu là Quý đơn vị nhất trí với Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy chế.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.
          (Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy chế được đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục Kiểm tra văn bản, Mục Tin nổi bật)