Hợp nhất
Sign In
Danh mục tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL năm 2018 (Tính từ 01/01/2018 đến 31/7/2018)

(14/08/2018)

Tính đến hết ngày 31/7/2018, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 60 văn bản sửa đổi, bổ sung cần được hợp nhất theo quy định theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

Tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL đến 31/5/2018

(08/06/2018)

Tính đến hết ngày 31/5/2018, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 31 văn bản sửa đổi, bổ sung cần được hợp nhất theo quy định theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

Tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL Quý I/2018

(02/04/2018)

Tính đến hết ngày 31/03/2018, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 17 văn bản sửa đổi, bổ sung cần được hợp nhất theo quy định theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

Danh mục tình hình thực hiện hợp nhất văn bản 2017 (Tính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

(19/01/2018)

Tính đến hết ngày 31/12/2017, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 114 văn bản sửa đổi, bổ sung cần được hợp nhất theo quy định theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

Danh mục tình hình thực hiện hợp nhất văn bản 11 tháng đầu năm 2017

(30/11/2017)

Tính đến hết ngày 30/11/2017, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 104 văn bản sửa đổi, bổ sung cần được hợp nhất theo quy định theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

Tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL 10 tháng đầu năm 2017

(01/11/2017)

Trong 10 tháng đầu năm 2017, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 82 văn bản sửa đổi, bổ sung cần được hợp nhất theo quy định theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL.

Kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL tính đến ngày 31/8/2016

(26/04/2017)

Ngày 22/3/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành thực hiện hợp nhất các văn bản sửa đổi, bổ sung. Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản, công tác hợp nhất văn bản QPPL tại các bộ, ngành (gồm các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp nhất văn bản theo quy định tại Pháp lệnh hợp nhất) ngày càng đi vào nề nếp, việc thực hiện hợp nhất văn bản theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, kỹ thuật và thực hiện đăng tải trên Công báo và Trang thông tin điện tử theo quy định.

Kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2015

(21/06/2016)

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL, công tác hợp nhất văn bản QPPL năm 2015 tại các bộ, ngành cơ bản đã đi vào nề nếp.

Tình hình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

(09/10/2011)

Triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28/9/2012 về việc triển khai thi hành Pháp lệnh và Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 ban hành Kế hoạch của Chính phủ về hợp nhất văn bản QPPL được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực.