Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
Sign In

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 383/QĐ-KTrVB của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn và nắm tình hình công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 25/7/2016, Đoàn công tác địa bàn do đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Những năm qua, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ở Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực.: 100% văn bản do tỉnh ban hành đã được Sở Tư pháp thẩm định, việc thẩm định được chú trọng đến nội dung, thẩm quyền. Sở Tư pháp đã góp phần tham mưu tích cực cho HĐND, UBND tỉnh trong công tác xây dựng, ban hành văn bản với 02 Nghị quyết, 13 Quyết định và 21 Chỉ thị để kịp thời quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh thực hiện kiểm tra đối với 46 văn bản (20 Quyết định, 25 Chỉ thị và 01 văn bản cá biệt có chứa QPPL), từ đó kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi đối với 01 Quyết định và bãi bỏ 01 văn bản cá biệt có chứa QPPL; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra văn bản đã và đang được kiện toàn với 07 biên chế; việc bố trí kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản.
Bên cạnh các kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tự kiểm tra văn bản của địa phương đã được chú trọng, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng để lọt văn bản trái pháp luật, chưa bảo đảm việc tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh phát hiện, xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật; Việc gửi văn bản QPPL cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định chưa bảo đảm thường xuyên; việc đánh số thứ tự văn bản QPPL chưa được tách riêng mà vẫn đánh chung với văn bản hành chính; Số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL tại Sở Tư pháp còn mỏng so với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tỉnh chưa sử dụng hiệu quả cơ chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản, do đó, việc kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản còn gặp nhiều khó khăn, chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản ghi nhận những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp. Đồng chí đề nghị Sở quan tâm hơn nữa công tác văn bản của cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; cần sớm có kế hoạch tổ chức triển khai Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP bằng các hoạt động cụ thể như tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi, phổ biến các quy định mới; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn bản tại địa phương; đối với văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật cần phải chỉ đạo Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng quy định; cần phải chỉ đạo Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, xem xét xử lý các văn bản không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cần quan tâm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều bảo đảm khác để phục vụ nhiệm vụ hệ thống hóa kỳ thứ 2 thống nhất trong cả nước vào thời điểm 31/12/2018 cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không phụ thuộc vào khoán kinh phí hành chính, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác./.