Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Lai Châu
Sign In

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Lai Châu

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 433/QĐ-KTrVB của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn và nắm tình hình công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 18/8/2016, Đoàn công tác địa bàn do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

Trong 2 năm 2015, 2016 tỉnh Lai Châu đã ban hành 82 văn bản (trong đó HĐND tỉnh ban hành 26 Nghị quyết và UBND tỉnh 56 ban hành Quyết định), các văn bản được ban hành đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Theo đó, 100% các văn bản do các cơ quan chuyên môn soạn thảo đều được gửi đến Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành; các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp có tính khoa học, phản biện cao và dựa trên các quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tiễn địa phương, do đó về cơ bản đã được các cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh sửa và được HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao, làm cơ sở để xem xét, ban hành văn bản.
Trong năm 2015-2016, Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện tự kiểm tra 56/56 Quyết định do UBND tỉnh ban hành; đồng thời đã thực hiện kiểm tra 150 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các huyện, thành phố ban hành (năm 2015 là 110 văn bản, năm 2016 là 40 văn bản), trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện văn bản quy phạm pháp luật nào có dấu hiệu vi phạm hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo, trái với văn bản của cơ quan nhà nước đều kịp thời kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành. Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2015. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện rà soát văn bản theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực như: rà soát, tự kiểm tra văn bản quy định về thuế, hải quan trên địa bàn tỉnh; rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
  Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có tính đặc thù, phức tạp, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao. Trong khi đó, hiện nay hầu hết các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh Lai Châu đều không có Phòng pháp chế để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, công chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn chủ yếu được bố trí kiêm nhiệm tại văn phòng, thanh tra... và cũng không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi. Kinh phí chi cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp còn chung chung, chưa cụ thể, nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản ghi nhận những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp. Đồng chí đề nghị Sở quan tâm hơn nữa công tác văn bản của cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL; cần sớm có kế hoạch tổ chức triển khai Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP bằng các hoạt động cụ thể như tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi, phổ biến các quy định mới; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn bản tại địa phương; đối với văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật cần phải chỉ đạo Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng quy định; cần phải chỉ đạo Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, xem xét xử lý các văn bản không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP./.