Ban hành Quy chế về việc ký, thực hiện hợp đồng cộng tác đối với Cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản tại Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Sign In

Ban hành Quy chế về việc ký, thực hiện hợp đồng cộng tác đối với Cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản tại Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 24/3/2015, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-KTrVB ban hành Quy chế về việc ký, thực hiện hợp đồng cộng tác đối với Cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản tại Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Quy chế đã quy định cụ thể việc ký và thực hiện hợp đồng cộng tác đối với Cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản; nghiệm thu, thanh lý; quản, sử dụng kết quả thực hiện hợp đồng cộng tác tại Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Những nội dung cụ thể về hình thức hợp đồng cộng tác, thời hạn hợp đồng, tiêu chuẩn lựa chọn cộng tác viên, mức thù lao... tại quy chế là căn cứ quan trọng để Cục Kiểm tra văn bản QPPL lựa chọn, ký kết hợp đồng cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPPL một cách phù hợp bao gồm: hợp đồng cộng tác khoán việc kiểm tra văn bản; hợp đồng cộng tác khoán việc rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn phục vụ công tác kiểm tra văn bản QPPL; hợp đồng có thời hạn về kiểm tra văn bản. Trong đó, nhấn mạnh rõ trách nhiệm của các bên, nguyên tắc giao nhận, thực hiện công việc, kinh phí chi trả thù lao cho cộng tác viên. Bên cạnh đó việc kiểm tra, theo dõi cộng tác viên, xử lý và lưu giữ kết quả kiểm tra theo hợp đồng cũng được nêu rõ tại quy chế.

Quy chế về việc ký, thực hiện hợp đồng cộng tác đối với Cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản được ban hành thực sự là căn cứ quan trọng bảo đảm việc quản lý, ký kết và thực hiện hợp đồng đối với cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản được thực hiện một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL tại Cục./.

 

 

File đính kèm