Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Pháp điển và những lợi ích của công tác pháp điển

(16/04/2018)

Mong muốn có một văn bản pháp luật duy nhất trong một lĩnh vực nhất định dưới hình thức một bộ luật là mong muốn của tất cả mọi người để có thể tra cứu, trích dẫn và tìm kiếm các quy định pháp luật một cách dễ dàng. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có thể giúp cho mong muốn đó trở thành hiện thực.

Pháp luật phải thân thiện với người sử dụng: Nhìn từ góc độ lịch sử hình thành và phát triển của công tác pháp điển

(17/04/2018)

Luật pháp được ban hành ngày càng nhiều ở nước ta, song cần làm cho hàng trăm vạn các quy phạm pháp luật (QPPL) đó trở thành những mệnh lệnh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thi hành, dễ tìm kiếm và tra cứu khi cần. Muốn vậy: (i) về nội dung luật pháp phải tránh giáo điều và gần với cuộc sống; (ii) về hình thức luật pháp phải được đóng gói một cách thân thiện với người sử dụng.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng bộ pháp điển

(28/12/2017)

Kiểm tra văn bản và pháp điển có vai trò quan trọng bảo đảm chất lượng của hệ thống pháp luật, trực tiếp là tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Báo cáo chuyên đề về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực y tế và các vấn đề có liên quan

(05/12/2017)

Báo cáo chuyên đề về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực y tế và các vấn đề có liên quan (Các thông tin, số liệu tại Báo cáo này chủ yếu được tính từ 01/01/2016 đến nay)

Báo cáo chuyên đề về kiểm tra văn bản trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các vấn đề có liên quan

(31/08/2017)

Từ cuối năm 2015 việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành và địa phương được phân chuyên quản tại Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL). Sau một thời gian triển khai, việc chuyên quản kiểm tra này đã đạt được một số kết quả nhất định. Đối với bản thân tác giả đã được Lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản phân công chuyên quản kiểm tra văn bản trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trong phạm vi báo cáo chuyên quản này, tác giả muốn đề cập đến các nội dung của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp, về tổ chức biên chế, kinh phí, đánh giá tình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư,.. Báo cáo tập trung vào các nội dung cụ thể: Điều kiện kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, các vướng mắc giữa Luật Đầu tư và pháp luật chuyên ngành về thẩm quyền điều kiện đầu tư kinh doanh, thẩm quyền quyết định đầu tư, thủ tục đầu tư,… cần được hoàn thiện, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong các luật có liên quan đến lĩnh vực này.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp

(26/07/2017)

Ngày 28/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nghị định số 52/2015/NĐ-CP là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng một cách có hệ thống và khoa học cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nghị định này đã quy định về việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, với phạm vi bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương và do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành. Đồng thời, quy định về nguyên tắc và trách nhiệm cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cở sở dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng văn bản điện tử do Chính phủ thống nhất quản lý, bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần: Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Trung ương và Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật địa phương . Cơ sở dữ liệu pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp là một bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, là tập hợp các văn bản pháp luật trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp dưới dạng văn bản điện tử. Theo quy định tại Điều 157 Luật ban hành quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội về đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật, “Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành phải được đăng tải toàn văn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước. Văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có giá trị sử dụng chính thức”. Như vậy, có thể nói, quy định này là một cơ sở phát lý hết sức quan trọng, khẳng định vị trí và giá trị của Cơ sở Quốc gia về văn bản pháp luật. Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền giúp Chính phủ quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật . Vì vậy, có thê nói Bộ Tư pháp giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Địa chỉ truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là địa chỉ http://vbpl.vn/. Có thể nói, đây là nguồn dữ liệu văn bản pháp luật điện tử chính thức và có đầy đủ cơ sở pháp lý duy nhất hiện nay ở Việt nam, được Chính phủ chỉ đạo xây dựng và đảm bảo tính hiệu lực. Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và những người quan tâm khác có thể tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp tại địa chỉ http://vbpl.vn/.

Những quy định mới của luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và nghị định số 34/2016/NĐ-CP về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

(30/06/2016)

Ngày 22/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 14/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, kể từ ngày Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP có hiệu lực (01/7/2016), Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực thi hành.

Xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước - chặng đường gian nan (Phần II)

(13/06/2016)

Những khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Xây dựng Bộ Pháp điển của Nhà nước - Chặng đường gian nan (Phần I)

(11/06/2016)

Những khó khăn từ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để pháp điển

Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

(31/03/2016)

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Đây là văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước Việt Nam. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, công tác pháp điển hệ thống QPPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: