Thông tin kết quả kiểm tra xử lý VBQPPL
Sign In
Kết quả xử lý văn bản QPPL trái pháp luật theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

(09/02/2018)

Trong năm 2017, trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đối với 19 văn bản có nội dung trái pháp luật (đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL ra thông báo/ kết luận) của một số cơ quan cấp bộ và địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ và địa phương liên quan để tiến hành xử lý các văn bản nêu trên theo quy định của pháp luật. Tính đến ngày 30/11/2017, có 12 văn bản đã được cơ quan ban hành xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 07 văn bản đang trong quá trình xử lý (đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL thông tin cụ thể vào ngày 20/12/2017 trên Trang thông tin kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản QPPL của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp).

Kết quả xử lý một số văn bản QPPL trái pháp luật của cơ quan cấp Bộ và cấp tỉnh

(20/12/2017)

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản QPPL theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các văn bản QPPL trái pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành.