Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Kiên Giang
Sign In

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Kiên Giang

Ngày 14-15/9/2017, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp dẫn đầu với các thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Kiên Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lưu Thị Ngọc Sương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan của UBND tỉnh Kiên Giang: Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đại diện UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Đoàn công tác về tình tình, kết quả triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 02 năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, HĐND và UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành 172 văn bản QPPL, các văn bản được ban hành cơ bản đã thực hiện theo trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL. Trên cơ sở đó, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Ban Pháp chế, Sở Tư pháp tham mưu giúp HĐND, UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra đối với 172 văn bản QPPL (đạt 100%); tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 93 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành (gồm 87 nghị quyết, 06 quyết định). Qua hoạt động kiểm tra cho thấy, các VBQPPL được HĐND, UBND tỉnh, huyện, tỉnh ban hành hầu hết đều có căn cứ pháp lý; đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng được tỉnh Kiên Giang chủ động, tích cực triển khai theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL (trước đây là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL).

Tuy nhiên, trước bối cảnh thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, UBND tỉnh Kiên Giang cũng gặp khó khăn về việc bố trí, sắp xếp người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thông qua buổi làm việc với Đoàn công tác, địa phương đã kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ quy định rõ hơn đối với tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương; đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, quy định về chế độ đãi ngộ hoặc phụ cấp nhằm kịp thời động viên, khuyến kích các công chức làm công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản.
Bên cạnh việc nắm tình hình, kết quả chung về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Đoàn công tác liên ngành đã dành nhiều thời gian để trao đổi về nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và thông tin, trao đổi với UBND tỉnh Kiên Giang về một số văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ năm 2015 đến ngày 30/6/2017 đang còn hiệu lực thi hành có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật. Việc trao đổi, thảo luận diễn ra rất sôi nổi, tích cực. Các ý kiến của các Sở, ngành đều đồng thuận với ý kiến của Đoàn công tác về tính hợp pháp của văn bản. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác; đề xuất phương án xử lý ngay các nội dung trái pháp luật, không chờ kết luận chính thức của Đoàn công tác; yêu cầu, quán triệt tới các cơ quan tham mưu nhận thức rõ trách nhiệm của cơ quan, người soạn thảo văn bản QPPL để không xảy ra tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật;. Đồng thời, qua buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ Tư pháp và các bộ, ngành quan tâm hơn nữa đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của tỉnh Kiên Giang.
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Trưởng Đoàn công tác liên ngành, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND tỉnh Kiên Giang trong công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng chí cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế trong công này của địa phương và đề nghị UBND tỉnh tăng cường quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, tiếp tục quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Trên cơ sở kết quả của buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ ban hành Kết luận chung của Đoàn về kết quả kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời Cục Kiểm tra văn bản sẽ ban hành kết luận đối với từng văn bản có nội dung trái pháp luật. Đồng chí Trưởng Đoàn công tác cũng đề nghị lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định theo kết luận của Đoàn công tác liên ngành và kết luận kiểm tra của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản văn bản QPPL./.
Hồng Vinh