Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Vĩnh Long
Sign In

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1427/QĐ-BTP ngày 08/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 13/9/2017, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp dẫn đầu với các thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục Công tác phía Nam; Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Vĩnh Long.

            Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan của UBND tỉnh Vĩnh Long: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và xã hội...
            Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đại diện UBND tỉnh Vĩnh Long trình bày báo cáo về tình tình, kết quả triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 02 năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành 116 văn bản QPPL, các văn bản được ban hành về cơ bản đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL. Các văn bản QPPL của HDND, UBND tỉnh ban hành đều được đăng công báo tỉnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp đã giúp HĐND, UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra kịp thời đối với 116 văn bản QPPL (đạt 100%); tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với 41 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành (gồm 22 nghị quyết, 19 quyết định). Qua hoạt động kiểm tra văn bản trong toàn tỉnh, đã phát hiện 03 văn bản không phù hợp về thẩm quyền; 05 văn bản chưa phù hợp về nội dung; một số văn bản có sai sót khác như về căn cứ pháp lý, thể thức kỹ thuật trình bày chưa phù hợp quy định như viện dẫn áp dụng theo văn bản do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành; không quy định cụ thể thời gian có hiệu lực. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng sử dụng văn bản cá biệt làm căn cứ pháp lý; một số văn bản QPPL có số ký hiệu quá lớn (do cơ quan ban hành văn bản chưa tách biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính); văn bản được ban hành với hình thức văn bản QPPL nhưng nội dung không chứa quy phạm. Bên cạnh đó, các sở, ngành đã tổ chức rà soát 233 văn bản do HĐND, UBND ban hành, trình HĐND bãi bỏ 14 nghị quyết; trình UBND tỉnh công bố 108 văn bản hết hiệu toàn bộ (gồm 23 nghị quyết, 79 quyết định, 05 chỉ thị và 01 công văn); 15 văn bản hết hiệu lực một phần (05 nghị quyết và 10 quyết định).
            Cũng như nhiều địa phương khác, trước tình hình thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, tỉnh Vĩnh Long cũng gặp không ít khó khăn về việc bố trí, sắp xếp người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thông qua buổi làm việc với Đoàn công tác, địa phương đã kiến nghị để giải quyết khó khăn cho địa phương về biên chế, khi Trung ương giao thêm nhiệm vụ, chức năng cần quy định bổ sung thêm nhân sự hoặc trong trường hợp không tăng được biên chế thì cần có chính sách ưu đãi về phụ cấp tương thích nhằm kịp thời động viên, khuyến kích các công chức làm công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; mặt khác Trung ương cần quy định rõ hơn về tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.
            Bên cạnh việc nắm tình hình, kết quả chung về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Đoàn công tác liên ngành đã dành nhiều thời gian để trao đổi về nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và thông tin, trao đổi về một số văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ năm 2015 đến ngày 30/6/2017 đang còn hiệu lực thi hành có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật. Việc trao đổi, thảo luận diễn ra sôi nổi, tích cực. Các Sở, ngành đều đồng thuận với ý kiến của Đoàn công tác về các nội dung chưa bảo đảm tính hợp pháp của văn bản. Tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác với địa phương, đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, khẩn trương đề xuất phương án xử lý ngay các văn bản có nội dung trái pháp luật, không chờ kết luận chính thức của Đoàn công tác; mặt khác lãnh đạo tỉnh cũng quán triệt tới các cơ quan tham mưu nhận thức rõ trách nhiệm của cơ quan, người soạn thảo văn bản QPPL không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật. Qua buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

            Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Trưởng Đoàn công tác liên ngành, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND tỉnh Vĩnh Long trong công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng chí cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND tỉnh tăng cường quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, tiếp tục quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Trên cơ sở kết quả của buổi làm việc, Đoàn công tác thống nhất với địa phương sẽ có Kết luận đối với 10 văn bản có nội dung trái pháp luật và cũng đề nghị lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận của Đoàn công tác liên ngành và xử lý kịp thời, đúng quy định đối với văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định của Chính phủ./
Nguyễn Thị Việt Nga