Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại thành phố Hải Phòng
Sign In

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại thành phố Hải Phòng

Ngày 04/10/2017, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp gồm Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại thành phố Hải Phòng.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Ban pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của UBND thành phố Hải Phòng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp đại diện UBND thành phố Hải Phòng báo cáo Đoàn công tác về tình tình, kết quả triển khai công tác xây dựng, ban hành kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 02 năm 2015, 2016 tổng số văn bản QPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành là 143 văn bản gồm 20 Nghị quyết của HĐND và 123 Quyết định của UBND; trong 9 tháng đầu năm 2017 UBND thành phố đã ban hành 37 Quyết định và HĐND thành phố đã ban hành 01 Nghị quyết. HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Ban Pháp chế, Sở Tư pháp giúp HĐND, UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra đối với 181 văn bản QPPL đã ban hành (đạt 100%).
Qua công tác tự kiểm tra, phát hiện 20 văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật; 32 văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 01 văn bản hành chính có chứa QPPL; 01 văn bản hành chính được đánh số, ký hiệu dưới hình thức văn bản QPPL. UBND thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 41 văn bản QPPL do HĐND, UBND các quận, huyện thuộc thành phố ban hành. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh những sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản QPPL trên địa bàn thành phố, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất hướng xử lý đối với các văn bản sai về nội dung.
Chất lượng của các văn bản trình UBND thành phố ký ban hành được UBND thành phố đặc biệt quan tâm; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc trình UBND thành phố các dự thảo văn bản không đảm bảo chất lượng, không đúng quy định của pháp luật. Nội dung này đã được UBND thành phố xác định là tiêu chí chấm điểm việc hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
          Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng được thành phố Hải Phòng chủ động, tích cực triển khai theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL (trước đây là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL), kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với những văn bản tái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.
Đoàn công tác liên ngành đã trực tiếp trao đổi, thảo luận với UBND thành phố Hải phòng về một số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do địa phương ban hành đã được Cục Kiểm tra văn bản QPPL phát hiện qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền.
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND thành phố Hải Phòng trong công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong các công nêu trên của địa phương và đề nghị UBND thành phố tăng cường quan tâm, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời đúng quy định các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và các văn bản có Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản QPPL.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ sự cảm ơn, tiếp thu các ý kiến đánh giá của Đoàn công tác và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố xử lý những văn bản QPPL sai về nội dung, khắc phục những hạn chế về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của thành phố để thực hiện tốt hơn các công tác này tại địa phương trong thời gian tới./.
Hà Nguyễn