Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát động phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Cục (05/8/2003 - 05/8/2018)
Sign In

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát động phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Cục (05/8/2003 - 05/8/2018)

Thực hiện Quyết định số 1435/QĐ-BTP ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05/8/2003 - 05/8/2018) và Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 26/01/2018 Cục Kiểm tra văn bản QPPL ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”.

     Mục đích của Kế hoạch để tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực trong đơn vị, tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo của công chức trong đơn vị nhằm phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác trong 06 tháng đầu năm 2018.
     Thông qua phong trào thi đua để toàn thể công chức trong đơn vị nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác. Xây dựng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
     Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị; thu hút được sự tham gia của toàn thể công chức trong đơn vị, bám sát nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục và Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị.
     Đối tượng thi đua gồm tập thể Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các tập thể nhỏ thuộc Cục; Toàn thể công chức của Cục.
     Toàn văn của Kế hoạch được đính kèm sau đây.
Hà Nguyễn