Rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL
Sign In
Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

(02/02/2018)

Ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 126/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan bám sát Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành để xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại cơ quan mình và quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Công văn về việc góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp

(01/02/2018)

Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Cục Kiểm tra văn bản đã xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp (Dự thảo Kế hoạch kèm theo).

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018

(30/01/2018)

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Như vậy, năm 2018, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2018).

Công văn về việc cho ý kiến đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017

(29/11/2017)

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hằng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29/11/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 699/KTrVB đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào trách nhiệm rà soát của đơn vị mình:

Công văn về việc hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017 số 345/KtrVB-NC ngày 21/7/2017

(21/07/2017)

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 theo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 259/KTrVB-NC ngày 09/6/2017 đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, xác định các văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình tính đến hết ngày 30/6/2017.

Công văn về việc hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017

(09/06/2017)

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 theo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Quý đơn vị căn cứ vào quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 3044/QĐ-BTP tổ chức rà soát, xác định các văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình tính đến hết ngày 30/6/2017, trong đó lưu ý một số công việc cụ thể như sau:

Công văn về việc lập Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2016

(19/12/2016)

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hằng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/12/2016, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 682/KTrVB- đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào trách nhiệm rà soát của đơn vị mình:

Ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL

(25/08/2016)

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2016, Quyết định số 1331/QĐ-BTP ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, để bảo đảm triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BTP ngày 15/8/2016 ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL (sau đây gọi tắt là Quy chế 1719).