Rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL
Sign In
Giấy mời và tài liệu Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018

(18/09/2018)

Thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 17/9/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Giấy mời số 519/GM-KTrVB về việc tham dự Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018 gửi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Công văn đôn đốc thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Tư pháp

(14/08/2018)

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn theo yêu cầu, ngày 10/8/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 440/KTrVB-NC gửi các đơn vị thuộc Bộ đôn đốc một số công việc sau:

Hội thảo “Góp ý hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 của Bộ Tư pháp”

(01/08/2018)

Vừa qua, thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-BTP ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2018 và Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án GIG tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Bộ Tư pháp”. Được sự ủy quyền của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì Hội thảo với sự tham dự của các đại biểu là công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đại diện một số Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Phú Yên

(25/06/2018)

Thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/6/2018 tại Phú Yên, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018. Được sự ủy uyền của Lãnh đạo Bộ, Đ/c Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của các đại biểu là công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của 38 tỉnh, thành khu vực miền Trung và miền Nam.

Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp

(27/03/2018)

Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là hệ thống hóa văn bản) quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, ngày 12/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP (sau đây gọi là Kế hoạch số 430).

Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

(02/02/2018)

Ngày 25/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 126/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan bám sát Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành để xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại cơ quan mình và quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Công văn về việc góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp

(01/02/2018)

Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Cục Kiểm tra văn bản đã xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp (Dự thảo Kế hoạch kèm theo).

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018

(30/01/2018)

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Như vậy, năm 2018, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2018).

Công văn về việc cho ý kiến đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017

(29/11/2017)

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hằng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29/11/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 699/KTrVB đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào trách nhiệm rà soát của đơn vị mình: