Rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL
Sign In
Công văn về việc cho ý kiến đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017

(29/11/2017)

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hằng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29/11/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 699/KTrVB đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào trách nhiệm rà soát của đơn vị mình:

Công văn về việc hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017 số 345/KtrVB-NC ngày 21/7/2017

(21/07/2017)

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 theo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 259/KTrVB-NC ngày 09/6/2017 đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát, xác định các văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình tính đến hết ngày 30/6/2017.

Công văn về việc hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017

(09/06/2017)

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 theo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Quý đơn vị căn cứ vào quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 3044/QĐ-BTP tổ chức rà soát, xác định các văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình tính đến hết ngày 30/6/2017, trong đó lưu ý một số công việc cụ thể như sau:

Công văn về việc lập Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2016

(19/12/2016)

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hằng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/12/2016, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có Công văn số 682/KTrVB- đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào trách nhiệm rà soát của đơn vị mình:

Ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL

(25/08/2016)

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2016, Quyết định số 1331/QĐ-BTP ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, để bảo đảm triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BTP ngày 15/8/2016 ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL (sau đây gọi tắt là Quy chế 1719).

V/v hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2016

(28/06/2016)

Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016 theo Kế hoạch Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 tại Bộ Tư pháp , Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Quý đơn vị căn cứ vào quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Thông tư số 09/2013/TT-BTP và Quyết định số 3044/QĐ-BTP tổ chức hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực thuộc trách nhiệm của đơn vị mình tính đến hết ngày 30/6/2016, trong đó lưu ý một số công việc cụ thể như sau:

Công văn số 316/KTrVB-RSHTH&HN V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL

(15/06/2016)

Để bảo đảm triển khai thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và Dự thảo Quy chế kèm theo (thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Công văn 442/KTVB-RSHTH&HN V/v thực hiện rà soát văn bản theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

(31/12/2015)

Thực hiện quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Quý đơn vị quan tâm thực hiện một số việc như sau: